เริ่มต้นกับ Spring Boot part 2 ใช้งาน Gradle ในการ manange external library

ต่อจากบทความที่ผ่านมา เริ่มต้นกับ Spring Boot part 1 สร้าง project ใหม่

เปิด file build.gradle อยู่ใน Project window แล้วแก้ไข Spring Boot dependency ดังตัวอย่าง code ด้านล่าง

image-1

หากหา file build.gradle ไม่เจอ ให้กดปุ่ม shortcut ctrl + shift + n แล้วพิมพ์ gradle.build

group 'com.codesanook.springclinic'
version '1.0-SNAPSHOT'


buildscript {
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  dependencies {
    classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:1.2.7.RELEASE")
  }
}


apply plugin: 'java'
apply plugin: 'spring-boot'

sourceCompatibility = 1.7

repositories {
  mavenCentral()
}

dependencies {
  compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web:1.2.7.RELEASE")
  testCompile group: 'junit', name: 'junit', version: '4.11'
}
 

กด save (ctrl+s) และ กดปุ่ม update ที่ Gradle windows ดังรูป เบื้องหลัง Gradle build tool จะทำการโหลด Jar ต่างๆ ที่จำเป็นให้อัตโนมัติ

image-2

ตรวจสอบว่า Jar ต่างๆ ได้โหลดมาครบ คือ Third party library และ Jar ของ Spring Boot project ครับ ไปที่ Gradle window จะมี list ของ Jar ดังในรูป

image-5

จบเนื้อหาในบทความนี้ โดยครั้งหน้าจะเป็นการทดลองเขียน code จริงๆ ลงไปครับ

download source code

https://github.com/codesanook/spring-clinic