ต่อข้อความ format ข้อความ หรือ output ค่าของตัวแปร ออกมาด้วย string interpolation ในภาษา TypeScript (JavaScript), Java, Groovy และ C#

ปกติเพื่อนๆ ต่อข้อความ string กันยังไงครับ ยังมีใครใช้วิธี ต่อข้อความด้วย + operation อยู่ไหม วันนี้ผมจะขอแนะนำตัวอย่างง่ายๆ ในการต่อข้อความ string ด้วยวิธีการที่เรียกว่า string operation ที่ช่วยให้ code เราอ่านง่ายขึ้น ในตัวอย่างนี้มี code ตัวอย่างในภาษา

 • TypeScript ที่ใช่แบบเดียวกับ JavaScript
 • Java
 • Groovy
 • C#

ในตัวอย่างมี code ในทำนองเดียวกัน คือมี class Product ที่เก็บข้อมูลสินค้า และเขียนในรูปแบบของ unit test เพื่อ output ข้อความว่า product Basic Programming costs 499.99 is added on 2018-Feb-05 ด้วย string interpolation เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

string interpolation ใน TypeScript/JavaScript

Product.ts

export default class Product {

  private _name: string;
  private _createDate: Date;
  private _price: number;

  get name(): string {
    return this._name;
  }

  set name(value: string) {
    this._name = value;
  }

  get createDate(): Date {
    return this._createDate;
  }

  set createDate(value: Date) {
    this._createDate = value;
  }

  get price(): number {
    return this._price;
  }

  set price(value:number){
    this._price = value;  
  } 
}

ProductSpec.ts

import * as moment from 'moment';
import Product from '../../string-interpolation/Product';

describe('string interpolation return correct formatted string', function () {
  it('return correct full name', () => {
    //given
    let product = new Product();
    product.name = 'Basic Programming';
    product.price = 499.99;
    product.createDate = new Date(2018, 1, 5); //month value in JavaScript starts from 0
    //when
    //format date with moment js
    var formattedString =
      `product ${product.name} costs ${product.price} is added on ${moment(product.createDate).format("YYYY-MMM-DD")}`;

    //then
    expect(formattedString).toBe('product Basic Programming costs 499.99 is added on 2018-Feb-05');
  });
});

string interpolation ใน Java และ Groovy

Product.java

package com.codesanook.examples.stringinterpolation;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;

public class Product {

  private String name;
  private Date createDate;
  private BigDecimal price;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public Date getCreateDate() {
    return createDate;
  }

  public void setCreateDate(Date createDate) {
    this.createDate = createDate;
  }

  public BigDecimal getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(BigDecimal price) {
    this.price = price;
  }
}

ProductTests.java

package com.codesanook.examples.stringinterpolation.tests

import spock.lang.Specification
import com.codesanook.examples.stringinterpolation.Product
import java.text.SimpleDateFormat

class ProductTests extends Specification {

  def "string interpolation Java style should return correct formatted string"() {
    given:
      Product product = new Product();
      product.setName("Basic Programming");
      product.setPrice(499.99);

      Date date = new GregorianCalendar(2018, 1, 5).getTime(); //month value in Java starts from 0
      product.setCreateDate(date);

    when:
      SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MMM-dd", Locale.ENGLISH);
      String formattedDate = simpleDateFormat.format(product.getCreateDate());
      String formattedString = String.format("product %s costs %.2f is added on %s",
        product.getName(),
        product.getPrice(),
        formattedDate);

    then:
      formattedString == "product Basic Programming costs 499.99 is added on 2018-Feb-05";
  }

  def "string interpolation Groovy style should return correct formatted string"() {
    given:
      def date = new GregorianCalendar(2018, 1, 5).getTime()
      //initialize property from constructor
      def product = new Product(name : "Basic Programming", price : 499.99, createDate : date)

    when:
      def simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MMM-dd", Locale.ENGLISH)
      def formattedDate = simpleDateFormat.format(product.getCreateDate())
      def formattedString = "product ${product.name} costs ${String.format('%.2f',product.price)} is added on $formattedDate"

    then:
      formattedString == "product Basic Programming costs 499.99 is added on 2018-Feb-05"
  }
}

string interpolation ใน C#

Product.cs

using System;

namespace CodeSanook.Examples.CSharp.StringInterpolation
{
  public class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
}

ProductTests.cs

using CodeSanook.Examples.CSharp.StringInterpolation;
using System;
using Xunit;

namespace CodeSanook.Examples.CSharp.Tests.StringInterpolation
{
  public class ProductTests
  {
    [Fact]
    public void GetFullNameWithReflection_ValidPropertyValues_ReturnCorrectFullName()
    {
      //arrange
      var product = new Product()
      {
        Name = "Basic Programming",
        Price = 499.99M,
        CreatedDate = new DateTime(2018, 3, 5)//in .NET month value starts from 1 
      };

      //act
      var formattedString = 
        $"product {product.Name} costs {product.Price:0.00} is added on {product.CreatedDate:yyyy-MMM-dd}";

      //assert
      Assert.Equal("product Basic Programming costs 499.99 is added on 2018-Mar-05", formattedString);
    }
  }
}

download source code จาก github ได้เลยครับ

https://github.com/aaronamm/CodeSanook.Examples