การประกาศตัวแปรในภาษา C#

Tags: c#

เมื่อเขียน program เราก็ต้องมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เราอาจเขียน program บวกเลข 2 ตัว จึงต้องมีอะไรบางอย่างที่ไว้เก็บเลขสองตัวนี้ นำสิ่งที่เก็บเลขสองตัวนี้ มาทำการบวกกัน แล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับไปให้ผู้ใช้ สิ่งที่ไว้เก็บค่าที่ผู้ใช้ส่งมาก็คือตัวแปร (variable) นั่นเอง

ดังนั้นตัวแปรจึงหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ แล้วนำไปใช้ในการประมวลผลภายในโปรแกรม

การจะเรียกใช้งานตัวแปรภายในโปรแกรมต้องมีการประกาศตัวแปรเอาไว้ก่อน เนื่อง จากภาษา C# เป็นภาษาที่ strongly type คือมีความเข้มงวดเรื่องของประเภทข้อมูล เมื่อจะประกาศตัวแปรจึงต้องบอกด้วยว่าตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเอาไว้เก็บ ข้อมูลประเภทใด

รูปแบบการปะกาศตัวแปรของ C# จึงเป็นดังนี้

ประเภทของข้อมูล ชื่อตัวแปร;
 • ประเภทของข้อมูล(data type) หมายถึง ประเภทของข้อมูลที่ตัวแปรสามารถเก็บได้
 • ชื่อตัวแปร (varible name) ชื่อตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล ชื่อตัวแปรนี้จะถูกนำไปใช้ต่อในโปรแกรม
 • เครื่อง หมาย ; เป็นการบอกว่าเป็นการจบประโยคคำสั่ง หากไม่มี compiler หรือตัวแปรภาษาของ C# จะแจ้งข้อความผิดพลาดขึ้นมาและโปรแกรมก็ไม่สามารถทำงานได้

ผมจะขอยกตัวอย่างการสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งาน เช่น ผมต้องการที่จะสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อเก็บจำนวนเต็ม ประโยคคำสั่ง C# ก็จะเป็นดังนี้

int number;
 • int คือ ประเภทของข้อมูลที่ C# มีมาให้ เป็นประเภทข้อมูลจำนวนเต็ม ที่สามารถเก็บค่าที่อยู่ในช่วง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
 • number คือชื่อตัวแปรที่ไว้เก็บข้อมูลประเภท int

เพื่อความเข้าใจในการประกาศตัวแปรและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องจึงมีสองประเด็นที่เราต้องรู้คือ ประเภทของข้อมูลที่ C# มีมาให้ เพื่อที่จะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะเก็บไว้ในตัวแปร หลักการตั้งชื่อตัวแปร

ประเภทข้อมูลที่ C# มีมาให้

ชื่อประเภทข้อมูล | signed | หน่วยความจำที่ใช้ byte (1 byte = 8bit) | ช่วงข้อมูลที่เก็บได้ --- | --- | --- | --- bype | no | 1 | 0 - 255 sbyte | yes | 1 | -128 to 127 short | yes | 2 | -32,768 to 32,767 ushort | no | 2 | 0 ถึง 65,535 int | yes | 4 | -2,147,483,648 to 2,147,483,647 uint | no | 4 | 0 ถึง 4294967295 long | yes | 8 | -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 ulong | no | 8 | 0 to 18,446,744,073,709,551,615 float | yes | 4 | -1.5x10^-45 to 3.4 x 10^38 double | yes | 8 | –5.0x10^-324 to 1.7^10308 decimal | no | 16 | 1.0x10-28 to 7.9x1028 bool | N/A | 1 | true or false char | N/A | 1 | ตัวอักษร 1 ตัว (ASCII) string | N/A | vary | ข้อความความ object | N/A | vary | เก็บได้ทุกอย่าง

หลักการตั้งชื่อตัวแปรใน C#

 • ห้ามนำคำสงวน (reserved word) ชื่อที่ C# ได้นำไปใช้แล้ว เช่น if, for มาตั้งเป็นชื่อตัวแปร
 • ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักขระพิเศษ @ หรือ _ (underscore) เท่านั้น
 • ตัวแปรจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข เช่น 10number ถือว่าเป็นชื่อตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง
 • ชื่อตัวแปรจะต้องไม่ประกอบไปด้วยอักษรพิเศษทุกชนิด (เครื่องหมาย /, +, -, *, %, !)
 • ตัวอักษรใหญ่และเล็กจะถือว่าไม่เหมือนกัน (Case Sensitive) เช่น mVar, MVAR ถือว่าเป็นคนละตัวแปร
 • ไม่ควรใช้ชื่อยาวเกินไป และควรตั้งให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ เช่น ตัวแปรอ้างอิงข้อมูลชื่อจริงควรตั้งว่า firstName เป็นต้น
 • โดยทั่วไปตัวแปร (local variable) ที่ประกอบด้วยหลายคำจะเริ่มต้นคำแรกด้วยตัวพิมพ์เล็ก และคำถัดไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (camel case) ตัวอย่างเช่น firstName, totalNumberOfUsers