เรียกใช้งาน property และ method แบบ dynamic ตอน run time ด้วย reflection ในภาษา C# Sharp และ Java

เนื่องจากภาษา C# และ Java เป็นภาษา Static Type (C# ตั้งแต่ version 4 มี dynamic ให้ใช้ แต่ไม่ขอกล่าวในที่นี้)

การจะใช้งาน property method ของ object ใดๆ เราก็ต้องเขียนไว้ตั้งแต่ตอน compile time

ตัวอย่างการใช้งาน C# property method แบบทั่วไป

สร้าง class user มี property FirstName, LastName และ method GetFullName

namespace CodeSanook.Examples.CSharp.Reflections
{
  public class User
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }

    public string GetFullName()
    {
      return $"{FirstName} {LastName}";
    }
  }
}

เมื่อจะเรียกใช้งาน class User ในตัวอย่างนี้ ผมเขียนอยู่ในรูปแบบของ XUnit unit test project

using CodeSanook.Examples.CSharp.Reflections;
using System.Reflection;
using Xunit;

namespace CodeSanook.Examples.CSharp.Tests.Reflections
{
  public class UserTests
  {
    [Fact]
    public void GetFullName_ValidPropertyValues_ReturnCorrectFullName()
    {
      var user = new User();
      user.FirstName = "Anthony";
      user.LastName = "CodeSanook";
      var fulllName = user.GetFullName();

      Assert.Equal("Anthony CodeSanook", fulllName);
    }
  }
}

จะเห็นได้ว่าการจะเรียกใช้งาน property หรือ method ได้เราต้องใช้งานผ่าน . syntax เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเราต้องรู้แน่นอนแล้วว่าเราจะเรียกใช้ property หรือ method ที่ชื่อว่าอะไร

สำหรับการใช้งานใน Java ก็เป็นแบบทำนองเดียวกันครับ แต่ใน Java เราจะใช้ getter setter method แทน

package com.codesanook.examples.reflection;

public class User {

  private String firstName;
  private String lastName;

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getFullName(){
    return String.format("%s %s", this.firstName, this.lastName);
  }
}

การใช้งาน class User ในภาษา Java

package com.codesanook.examples.reflection.tests

import com.codesanook.examples.reflection.User
import spock.lang.Specification
import java.lang.reflect.*

class UserTests extends Specification {

  def "getFullName should return correct full name"() {
    given:
      def user =new User()
      user.setFirstName("Anthony")
      user.setLastName("CodeSanook")
    when:
      def result = user.getFullName()
    then:
      result == "Anthony CodeSanook"
  }

ทีนี้ ถ้าเราต้องการสร้าง program ให้เกิดความยืดหยุ่น เช่น เราต้องการ ที่จะเรียกใช้ property หรือ method ด้้วย string จะต้องทำอย่างไร นี่จึงเป็นที่มาของ reflection ในภาษา C# และ Java ที่ทำให้เราสามารถเรียกใช้ property หรือ method ตอน run time ได้เลย

อีกทั้งเราสามารถเข้าไปวน loop ดู property fields attribute etc ก็ได้

ตัวอย่างที่มีการนำไปใช้ เช่น

 • ORM ในการ map property เข้ากับ filed ของ database drop down list
 • ข้อมูลที่ให้ผู้ใช้เลือก property ของ object ได้เลย

code ตัวอย่างต่อไปจะแสดงการใช้งาน reflection แบบง่ายๆ ใน ภาษา C# และ Java ครับ

ตัวอย่างภาษา C#

[Fact]
public void GetFullNameWithReflection_ValidPropertyValues_ReturnCorrectFullName()
{
  var user = new User();
  var userType = user.GetType();
  var firstNameProperty = userType.GetProperty("FirstName");
  var lastNameProperty = userType.GetProperty("LastName");

  firstNameProperty.SetValue(user, "Anthony");
  lastNameProperty.SetValue(user, "CodeSanook");

  var getfullNameMethod = userType.GetMethod("GetFullName");
  var fullName = getfullNameMethod.Invoke(user, null);
  Assert.Equal("Anthony CodeSanook", fullName);
}

ตัวอย่างภาษา Java

def "invoke getFullName method with Reflection should return correct full name"() {
  given:
    def user = new User()
    user.setFirstName("Anthony")
    user.setLastName("CodeSanook")
  when:
    Class userClass = user.getClass()
    Method method = userClass.getMethod("getFullName")
    def fullName = method.invoke(user, null)
  then:
    fullName == "Anthony CodeSanook"
}

def "getDeclaredMethods with Reflection should return 5 method"() {
  given:
    def user = new User()
  when:
    Class userClass = user.getClass();
    Method[] methods = userClass.getDeclaredMethods();
  then:
    methods.length == 5
}

reflect ยังมี API ให้ใช้งาน และประยุกต์ใช้ได้อีกมากครับ แต่ในตัวอย่างนี้ ขอนำเสนอแบบเบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ เพราะหากผู้อ่านได้เขียน program ไปสักพักจะพบว่าจะมีเหตุการณ์ให้เราสามารถนำส่วนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงเมื่อเข้าไปอ่าน source code opensource ต่างๆ เมื่อเห็นส่วนนี้ เราก็จะทำความเข้าใจได้ง่าย

แต่ reflection ก็ไม่ควรหากไม่จำเป็นนะครับ เพราะมีผลต่อ performance

source code ของ project นี้นะครับ

https://github.com/aaronamm/CodeSanook.Examples

ใน source code project นี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจครับ ผมใช้ Travis CI ที่ build ทั้ง Java และ C# ร่วมกัน น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการใช้ Travis เพื่อ support project แบบ multiple languages ครับผม

Travis CI build status

Build Status