หลากหลายวิธีการต่อข้อความเข้าด้วยกันใน Microsoft Excel และ Google Sheet

Tags: excelsheet

enter image description here

ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสช่วยงานพี่สาวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Excel และ Google Spreadsheet

ระหว่างการทำงาน เกิดมีบาง cell ที่ต้องต่อข้อความเข้าด้วยกัน และผมก็อ่อนพวก office tool มากๆ จะใช้อะไรก็ต้อง search Google ตลอด ไม่สามารถหยิบใช้งานได้ทันที

และผมก็ได้เจอหลายวิธีในการต่อข้อความเข้าด้วยกัน จึงอยากจะขอมา share ไว้ในบทความนี้ครับ

&

ต่อข้อความโดยใช้ & (ampersand)

ตัวอย่าง code การ input ข้อมูลเข้าไปใน cell กำหนดให้ cell A1 มีค่าเป็นข้อความ Hello

= A1 & " " & "at" & " " &TEXT(NOW(), "MMM d, yyyy h:mm:ss AM/PM")

อธิบาย

 • = เพื่อเป็นการเริ่มต้นประโยคคำสั่ง
 • อ้างอิง cell A1 ที่มีค่าเป็นข้อความ Hello
 • ข้อความที่ต้องการต่อกันต้องมี "" (double quote) ครอบอยู่ * ใช้ single quote ไม่ได้ครับ
 • แต่ละข้อความต่อกันโดยใช้ &
 • ในตัวอย่างนี้ผมได้ใช้ function TEXT เพื่อแปลงผลลัพธ์ของ function NOW() ที่ใช้สำหรับหาค่าของวันเวลาปัจจุบัน ให้เป็นข้อความในรูปแบบ ปี เดือน วัน และเวลาที่มี AM/PM

ผลลัพธ์ใน Excel และ Sheet

Hello at Oct 14, 2019 8:39:07 PM

CONCATENATE function

ต่อข้อความโดยใช้ function ที่มีชื่อว่า CONCATENATE

ตัวอย่าง code การ input ข้อมูลเข้าไปใน cell

= CONCATENATE(A1, " ", "at", " ", TEXT(NOW(), "MMM d, yyyy h:mm:ss AM/PM"))

อธิบาย

 • = เพื่อเป็นการเริ่มต้นประโยคคำสั่ง
 • อ้างอิง cell A1 ที่มีค่าเป็นข้อความ Hello
 • ข้อความที่ต้องการต่อกันต้องมี "" (double quote) ครอบอยู่ * ใช้ single quote ไม่ได้ครับ
 • แยกแต่ละข้อความด้วย , (comma) สามารถใส่เข้าไปได้เรื่อยๆ
 • ข้อความทั้งหมดอยู่ใน ( ) วงเล็บ (parenthesis) ของ function CONCATENATE

ผลลัพธ์ใน Excel และ Sheet

Hello at Oct 14, 2019 8:39:07 PM

CONCATE function

ต่อข้อความโดยใช้ CONCATE function

CONCATE function สำหรับ Excel 2019

CONCATE function คือ function ที่สร้างขึ้นมาแทนที่ CONCATENATE function มีให้ใช้ใน Excel 2019 แต่ CONCATENATE function ก็ยังมีให้ใช้อยู่ ดังนั้นการใช้งานก็เหมือนกับ CONCATENATE function เลย

CONCATE function สำหรับ Sheet

CONCATE function จะเหมือนกับการใช้ & ต่อสองข้อความเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง code การ input ข้อมูลเข้าไปใน cell กำหนดให้ cell A1 มีค่าเป็นข้อความ "Hello at "

= CONCATE(A1, TEXT(NOW(), "MMM d, yyyy h:mm:ss AM/PM"))

อธิบาย

 • = เพื่อเป็นการเริ่มต้นประโยคคำสั่ง
 • อ้างอิง cell A1 ที่มีค่าเป็นข้อความ "Hello at "
 • ข้อความที่ต้องการต่อกันต้องมี "" (double quote) ครอบอยู่ * ใช้ single quote ไม่ได้ครับ
 • แยกแต่ละข้อความด้วย , (comma) สามารถต่อได้เพียงสองข้อความเท่านั้น
 • ข้อความทั้งหมดอยู่ใน ( ) วงเล็บ (parenthesis) ของ function concatenate

ผลลัพธ์ใน Sheet

Hello at Oct 14, 2019 8:39:07 PM

TEXTJOIN และ JOIN function

ต่อข้อความโดยใช้ function ที่มีชื่อว่า TEXTJOIN สำหรับ Excel 2019 และ JOIN function สำหรับ Sheet

ตัวอย่าง code การ input ข้อมูลเข้าไปใน cell

// Excel 2019, 365
= TEXTJOIN(" ", TRUE, A1, "at", TEXT(NOW(), "MMM d, yyyy h:mm:ss AM/PM"))

// Sheet
= JOIN(" ", A1, "at", TEXT(NOW(), "MMM d, yyyy h:mm:ss AM/PM"))

อธิบาย

 • = เพื่อเป็นการเริ่มต้นประโยคคำสั่ง
 • argument ตัวแรกจะเป็นข้อความคั่นกลางสำหรับต่อข้อความทั้งหมดเข้าด้วยกัน (Delimiter)
 • อ้างอิง cell A1 ที่มีค่าเป็นข้อความ Hello
 • ข้อความที่ต้องการต่อกันต้องมี "" (double quote) ครอบอยู่ * single quote ใช้ไม่ได้ครับ
 • แยกแต่ละข้อความด้วย , (comma) สามารถใส่เข้าไปได้เรื่อยๆ
 • ข้อความทั้งหมดอยู่ใน ( ) วงเล็บ (parenthesis) ของ function TEXTJOIN

ผลลัพธ์ใน Excel และ Sheet

Hello at Oct 14, 2019 8:39:07 PM

หมายเหตุ CONCAT และ TEXTJOIN ใน Excel, CONCATENATE และ JOIN ใน Sheet สามารถใช้กับ RANGE ได้ เช่น

= CONCAT(A1:A10,"Hello")