แนะนำหนังสือพื้นฐาน C# programming language และ ASP.NET MVC Core

แนะนำหนังสือเพื่อเรียนรู้พื้นฐาน C# programming language และต่อยอดพัฒนา web application ASP.NET MVC Core ที่สามารถ run ได้ cross platform ทั้ง Linux และ Windows Server ครับ

พื้นฐาน C#

C#: Learn C# in One Day and Learn It Well.

C# 8.0 in a Nutshell

  • อธิบายเรื่อง Advanced Threading ได้ดีเลย admin อ่านเข้าใจ ReaderWriterLockSlim เพราะเล่มนี้เลย

The C# Player's Guide

C# 8.0 and .NET Core 3.0

C# in Depth

Concurrency in C# Cook

Head First C#

Murach's C#

ASP.NET MVC

Pro ASP.NET Core 3

ASP.NET Core in Action