ติดตั้ง Meadow OS และใช้เริ่มต้นใช้งาน Meadow board ด้วย C# โค้ด และ Nuget packages

meadow board

 1. download ตัว Medow OS version ล่าสุด ตาม link นี้เลยครับ http://wldrn.es/latestmeadowos และ download DFU utils เป็น command line tool ไว้ติดตั้ง OS ผ่าน Link นี้ครับ http://dfu-util.sourceforge.net/releases/dfu-util-0.9-win64.zip
 2. ต่อ Medows board เข้ากับ computer ด้วย USB cable ใน Device Firmware Update (DFU) mode โดยการกดปุ่ม boot ค้างไว้ และต่อ board เข้ากับ computer ผ่าน Micro USB cable
 3. เริ่ม upload OS เข้าไปใน Meadow board

เตรียม folder และรวม file ของ Meadow OS และ DFU utils มาไว้ด้วยกัน ดังต่อไปนี้

working directory folder

PS C:\Meadow> ls                                                    

  Directory: C:\Meadow


Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    2/11/2016  7:59 PM     178765 dfu-prefix.exe
-a----    2/11/2016  7:59 PM     179276 dfu-suffix.exe
-a----    2/12/2016  6:06 AM     10602 dfu-util-manual.pdf
-a----    2/11/2016  8:00 PM     799602 dfu-util-static.exe
-a----    2/11/2016  7:59 PM     290852 dfu-util.exe
-a----    2/11/2016  5:09 PM     638611 libusb-1.0.dll
-a----     4/4/2020 10:46 AM    2097152 Meadow.OS.bin
-a----    2/12/2016  6:05 AM      896 README.txt

Lanuch PowerShell แล้วเข้าไปใน working directory ในตัวอย่างนี้คือ C:\Meadow หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง dfu-util --list เพื่อหา board ของเรา

> .\dfu-util --list

ตัวอย่างผลลัพธ์การทำงาน

PS C:\Meadow> .\dfu-util.exe --list                                           dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=6, cfg=1, intf=0, path="1-14", alt=3, name="@Device Feature/0xFFFF0000/01*004 e", serial="376A38773536"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=6, cfg=1, intf=0, path="1-14", alt=2, name="@OTP Memory /0x1FF0F000/01*001Ke,01*032 e", serial="376A38773536"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=6, cfg=1, intf=0, path="1-14", alt=1, name="@Option Bytes /0x1FFF0000/01*032 e", serial="376A38773536"
Found DFU: [0483:df11] ver=2200, devnum=6, cfg=1, intf=0, path="1-14", alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*032Kg,01*128Kg,07*256Kg", serial="376A38773536"

ให้ copy ค่า serial number ของ board ขอเราไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ในตัวอย่างนี้ serial number ของเราคือ 376A38773536

เริ่ม upload OS ลง board โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

> .\dfu-util.exe -a 0 -S 376A38773536 -D Meadow.OS.bin -s 0x08000000

เมื่อการ upload เสร็จสิ้นสมบูรณ์จะมีข้อความว่า File downloaded successfully

ตัวอย่างผลลัพธ์การทำงาน

PS C:\Meadow> .\dfu-util.exe -a 0 -S 376A38773536 -D Meadow.OS.bin -s 0x08000000
dfu-util 0.9

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 2097152
Download    [=========================] 100%   2097152 bytes
Download done.
File downloaded successfully

หลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม Reset (RST) ที่ board เพื่อออกจาก Device Firmware Update mode และเข้าสู่ Meadow OS ตามปกติ

ต่อไปเราก็สามารถมาเริ่ม code กันได้แล้วครับ

Enter image description here