ประโยคคำสั่งหรือ statement ในภาษา C#

Tags: c#

ประโยคคำสั่งหรือคำว่า statement ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ประโยคที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรมทำงาน

image title

ลักษณะประโยคคำสั่งในภาษา C# เป็นดังนี้

 • เป็นประโยคที่สมบูรณ์ คือเขียนให้ compiler C# เข้าใจ ตีความได้ เช่น
int number = 10;
 • ต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ; (semicolon) ทุกครั้ง เพื่อการบอกว่าจบประโยค
 • ในหนึ่งประโยคคำสั่งอาจมีได้หลายบรรทัด เพราะ C# compiler ไม่สนใจ space การขึ้นบรรทัดใหม่จึงไม่ถือว่าเป็นการจบประโยคคำสั่ง จนกว่าจะปิดด้วย ; เช่น
int number = 10;
 • ในหนึ่งประโยคคำสั่ง อาจประกอบด้วยการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระหว่างตัวดำเนินการ ตัวแปรและค่าคงที่หลายตัวรวมกัน เช่น
int x = 2; int y = 5;
int number = x * y + 20;

ประโยคคำสั่งของ C# สามารถเขียนในรูปแบบของ block ภายใต้เครื่องหมาย { } ปีกกาหรือ curry brace โดยภายในเครื่องหมายปีกกาสามารถใส่ประโยคคำสั่งหลายประโยคคำสั่ง คำสั่งเดียว หรือไม่ใส่เลยก็ได้ และไม่ต้องเครื่องหมาย ; หลังปีกกาปิด

ตัวอย่างเช่น

{ 
  int a;
  int b;
}

ในภาษา C# สามารถแบ่งประเภทของประโยคคำสั่งตามลักษณะการทำงานได้เป็น

 • Declaration ประกาศตัวแปร
 • Expression เป็นประโยคที่มีการดำเนินการระหว่างค่าคงที่ ตัวแปร และตัวดำเนินการ รวมถึงการเรียกใช้ method การกำหนดค่าให้กับตัวแปร การดำเนินการทางด้านคณิตศาสตร์ expression statement จะถูกแปลความหมายออกมา แล้ว program ก็จะทำงานตามคำสั่งนั้น
 • Selection เป็นประโยคคำสั่งที่ให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • Iteration เป็นประโยคสำสั่งที่ให้โปรแกรมมีการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำ

จบแล้วครับสำหรับ statement ในภาษา C# ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาษาอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น Java, JavaScript, C++, Ruby, PHP, Python เรื่องของ statement มีแนวคิดพื้นฐานที่เหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยของการเขียนคำสั่งครับ

ใครมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถ comment แสดงความเห็นเข้ามาได้เลยครับ