ใช้งานฟังก์ชัน transpose ของ Microsoft Excel

Tags: excel

enter image description here

ผมขอเริ่มด้วยตัวอย่างเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นมาเพื่อใช้งานฟังก์ชัน transpose บริษัทแห่งหนึ่งได้เก็บข้อมูลยอดขายในแต่ละเดือน และทำการหาค่าเฉลี่ยของยอดขายในแต่ละไตรมาส (3 เดือน) และได้นำค่าเฉลี่ยของยอดขายนั้นมาจัดอยู่ในแถวเดียวกันเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบดูยอดขายเฉลี่ยในแต่ละไตรมาส ส่วนนี้เองที่ได้ดึงค่าจาก cell ที่เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ย

มีปัญหาเกิดขึ้นว่า ต้องการนำข้อมูลที่สรุปยอดขายเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไปแสดงใน sheet ที่สองของ workbook นี้ และต้องให้ข้อมูลจากเดิมที่เรียงในแนวตั้ง ไปแสดงเรียงกันในแนวนอน ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นดังนี้

หากใช้การ copy แบบปกติและใช้คำสั่ง Paste Special.. แล้วเลือก Transpose หาก cell ที่ copy ไปมีการอ้างอิงถึง cell อื่นหรือเป็นผลลัพธ์การคำนวณสมการ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงไม่ถูกต้อง แต่หาก cell ที่ copy เก็บค่าของข้อมูลโดยตรง เก็บค่าดิบๆ ลงไปเลย การใช้งานแบบที่ผ่านให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก

Cell ที่จะ copy ไปในตัวอย่างมีรูปแบบเป็นผลลัพธ์ที่อ้างอิงค่าจาก cell อื่นอีกที จึงจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน Transpose โดยตรงจึงจะทำให้การ copy รักษาการอ้างอิงค่าได้ถูกต้อง เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชัน transpose

  1. พิจารณาก่อนว่ากลุ่ม cell ที่จะ copy ไปมีกี่แถว (row) และกี่หลัก (column) ในตัวอย่างนี้คือ 4 แถว 2 หลัก เรียกสั้นว่า 4 x 2

  2. คลิกเปิด sheet2 ขึ้นมา ใช้เมาส์คลิกจุดที่จะเริ่มต้นแสดงผลของข้อมูลที่จะดึงมาจากกลุ่ม Cell ในชั้นตอนที่ 1 แล้วลากเมาส์ให้คลุม cell จนมีขนาด 2 แถว 4 หลัก กล่าวคือให้มีขนาดที่สลับกับขนาดของกลุ่ม cell ต้นฉบับ

  3. คลิกที่ช่องพิมพ์ฟังก์ชัน พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ แล้วพิมพ์ transpose เพื่อเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิด

  4. กลับไปที่ Sheet1 ใช้เมาส์คลิก cell แรกที่จะ copy ข้อมูลแล้วลากให้เลือกทุก cell

  5. กดปุ่ม ctrl กับ shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม enter

  6. ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแสดงใน Sheet 2

Download Excel file ที่ใช้ในตัวอย่าง