Contents tagged with mongo-db

  • ใช้งาน MongoDB NoSQL database ใน Spring Boot project

    สำหรับการเก็บข้อมูลบางอย่าง หรือการทำ prototyping project แบบไวๆ ผมมองว่าการใช้งาน MongoDB ซึ่งเป็น NoSQL database ที่มองว่าข้อมูลที่เราต้องการเก็บเป็น document หรือหน้าเอกสารหนึ่งหน้า แทนที่เราจะต้องแยกข้อมูลเป็นตารางดังเช่นที่เราทำกันใน relational database ( MySQL, SQL Server) เราก็สามารถโยนข้อมูลทั้งก้อนเข้าไปเก็บได้เลย ไม่ต้องสนใจเรื่องการ normalization ช่วยในการเก็บและดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องมีการ join เกิดขึ้น