Contents tagged with r-programming

  • ประเภทของข้อมูล (data structure) ต่างๆ ใน R

    ในการใช้งาน R เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทข้อมูล หรือ data structure พื้นฐานของ R ก่อนครับ ซึ่งก็มีหลายประเภทแต่หลักๆ คือ เวกเตอร์ (vector) ซึ่งจะเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันแบบมีลำดับ (ordered) ลิสต์ ( … Read more...